ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อ "สาระน่ารู้" ในหน้าแรกของเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
พิมพ์ข่าวนี้