สมัครสมาชิก
เลขประจำตัวประชาชน : (หมายเลข 13 หลัก)
รหัสผ่าน : (ใช้เลข 0-9 หรือตัว a-z ยาว 4-10 ตัว)
รหัสผ่านซ้ำ : (ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง)
วัน/เดือน/ปี เกิด :    (ระบุปีเป็น พ.ศ. เช่น 31/01/2520)
โทรศัพท์มือถือ : (ใส่เฉพาะตัวเลข เช่น 0812345678)
โทรศัพท์บ้าน :
e-Mail :
ยืนยัน e-Mail : (ระบุ e-Mail อีกครั้ง)
ความประสงค์ที่จะรับข่าวสาร :        

  กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทาง สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์