คำถามที่สอบถามบ่อย

ค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้ทั้งหมด 2 รายการ

หัวข้อคำถาม :
ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย
คำถาม :
ถ้าสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว แต่ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย จะติดต่อขอรับใหม่ได้อย่างไร
คำตอบ :
การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
(กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ)


1. สำหรับผู้สอบผ่านฯ ตั้งแต่ 2557 เป็นต้นไป ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.” โดยการกรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ตามที่ได้กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

2. สำหรับผู้สอบผ่านฯ ตั้งแต่ 2537 – 2556 
     2.1 กรณีขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ให้ผู้สอบผ่านดำเนินการดังนี้
นำบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ภายหลังจากการสมัครสอบ (ถ้ามี) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ในวันและเวลาราชการ ที่อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7 กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

     2.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ดำเนินการดังนี้
        หลักฐานที่ต้องใช้
        (1) ใบคำร้อง
        (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
        (3) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ภายหลังจากการสมัครสอบ (ถ้ามี)
ให้ดาวน์โหลดใบคำร้อง และหนังสือมอบอำนาจที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ใบแทนหนังสือรับรองภาค ก.” กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วให้ผู้รับมอบอำนาจนำหลักฐานตามข้อ (1) (2) และ (3) (ถ้ามี) โดยผู้รับมอบอำนาจให้นำหลักฐานมายื่นที่อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7 กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ
    
     2.3 กรณียื่นขอรับทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
        หลักฐานที่ต้องใช้
        (1) ใบคำร้อง
        (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        (3) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ภายหลังจากการสมัครสอบ (ถ้ามี)
        (4) ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองเขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ให้ดาวน์โหลดใบคำร้อง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ใบแทนหนังสือรับรองภาค ก.”กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำหลักฐานตามข้อ (1) (2) (3) (ถ้ามี) และ (4) ใส่ซองแล้วส่งไปรษณีย์ไปที่กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “ขอใบแทนหนังสือรับรองภาค ก.” 

ทั้งนี้   สำนักงาน ก.พ. จะไม่ดำเนินการแก้ไข กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ภายหลังการสมัครสอบ


หัวข้อคำถาม :
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี
คำถาม :
อยากทราบว่า หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี
คำตอบ :
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มิได้ระบุวันที่หมดอายุไว้ สามารถใช้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ตลอดไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า