Update e-Exam 2564! เรียนผู้สมัครสอบ e-Exam 2564 โปรด Upload รูปถ่าย (ได้ถึง 2 เม.ย.64) และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เรียนผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2564
1. โปรด Upload รูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของท่าน โดยผู้สมัครสอบสามารถ Upload รูปถ่ายได้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น
2. การ Upload รูปถ่ายให้ไปที่เว็บการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ไปที่ >>> job2.ocsc.go.th แล้วเลือกหัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)
3. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบจะต้อง Upload รูปถ่ายก่อน และเมื่อระบบตรวจสอบรูปถ่ายแล้วถึงจะพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
4. ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ และต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงพร้อมเอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประชาชน ฯ) ณ จุดลงทะเบียน ของศูนย์สอบของท่าน (อาคารสถานที่ลงทะเบียนแต่ละศูนย์สอบคลิกที่นี่)

เว็บการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ไปที่ >>> job2.ocsc.go.th แล้วเลือกหัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)
พิมพ์ข่าวนี้