Update! e-Exam ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
รายละเอียดไปที่..
เว็บรับสมัคร >>> job2.ocsc.go.th >>> สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท) >>> ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบสามารถอัปโหลด (Upload) รูปถ่าย สำหรับการสอบ e-Exam ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. ถึงวันที่ 2 เม.ย. 2564
พิมพ์ข่าวนี้