Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง?

  รายละเอียดคลิกที่นี่

"รูป" มีความสำคัญกับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าสอบ หากไม่มีรูปจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือมีรูปแต่รูปไม่เหมือนผู้เข้าสอบ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

2. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะปรากฏในหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของผู้สมัคร ดังนั้น หากเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป รูปที่ Upload แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

3. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกบันทึกใน "ฐานข้อมูล" ที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องใช้พิจารณาในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (นิยมเรียกว่า ภาค ข.) และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นิยมเรียกว่า ภาค ค.) ด้วย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารูปของผู้สมัครสอบที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จึงมีความสำคัญอย่างมากกับผู้สมัครสอบเอง โดยควรพิจารณาเลือกรูปที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ "การสมัครงานราชการ" ก่อนจะ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ ซึ่งในประกาศรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. และในเว็บที่รับสมัครสอบ ได้แจ้งถึงลักษณะรูปที่ดีพร้อมตัวอย่างไว้อย่างชัดเจน

เว็บที่รับสมัครสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563 (e-Exam) คลิกที่นี่

เว็บที่รับสมัครสอบฯ ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) คลิกที่นี่

Job2.ocsc.go.th
พิมพ์ข่าวนี้