คุณรู้หรือไม่ การสอบภาค ก. ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว !

หนังสือเวียน ว12/2562
หนังสือเวียน ว17/2556
หนังสือเวียน ว3/2561

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตาม ว12-2562 สรุปประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี จะมีเนื้อหาครอบคลุม ได้แก่
  - ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน
  - หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  - หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  - เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ผู้สอบผ่าน : -
  - วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
  - วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ทั้งนี้ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดศึกษาหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ว12/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  - ว17/2556 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  - ว3/2561 การยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ

...
พิมพ์ข่าวนี้