การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ.

ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ได้ด้วยตนเอง ที่ Mobile Application "JOB OCSC" ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS หรือที่ เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.” โดยการกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบ
พิมพ์ข่าวนี้