กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพ และแบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พร้อมแบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศ
กรุณาเปิดเอกสาร ไฟล์ pdf
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร