ประกาศรับสมัครที่มีผู้เข้าดูมากที่สุด 20 อันดับ

 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7268 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6847 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6124 ครั้ง
กรมบังคับคดี 5958 ครั้ง
กรมท่าอากาศยาน 5238 ครั้ง
กรมศิลปากร 4642 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4541 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3462 ครั้ง
กรมประมง 3298 ครั้ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2908 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2685 ครั้ง
กรมการค้าต่างประเทศ 2301 ครั้ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2293 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1855 ครั้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 947 ครั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 868 ครั้ง
กรมเจ้าท่า 807 ครั้ง
กรมสุขภาพจิต 662 ครั้ง
กรมพลศึกษา 638 ครั้ง
กองทัพอากาศ 637 ครั้ง