ประกาศรับสมัครที่มีผู้เข้าดูมากที่สุด 20 อันดับ

 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 43685 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 9960 ครั้ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 9623 ครั้ง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 8502 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8143 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6582 ครั้ง
กรมท่าอากาศยาน 6423 ครั้ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5237 ครั้ง
กรมการพัฒนาชุมชน 5029 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร 4826 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4808 ครั้ง
กรมควบคุมโรค 4799 ครั้ง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 4278 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3751 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 3709 ครั้ง
กรมบัญชีกลาง 3600 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3015 ครั้ง
กรมอนามัย 2979 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ 2964 ครั้ง
กรมการแพทย์ 2839 ครั้ง