ประกาศรับสมัครที่มีผู้เข้าดูมากที่สุด 20 อันดับ

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10460 ครั้ง
กรมพัฒนาที่ดิน 6243 ครั้ง
กรมทางหลวงชนบท 5114 ครั้ง
กรมพลศึกษา 4723 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4426 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร 4373 ครั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3986 ครั้ง
กรมสุขภาพจิต 3524 ครั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ 2492 ครั้ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2400 ครั้ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1950 ครั้ง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1949 ครั้ง
กรมที่ดิน 1800 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1644 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 1491 ครั้ง
กรมราชทัณฑ์ 1381 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค 1367 ครั้ง
สำนักงานศาลยุติธรรม 1135 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ 1067 ครั้ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1005 ครั้ง