กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.8)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทงการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

- ทักษะ
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

- สมรรถนะ
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.oard8@doa.in.th และ www.doa.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กปผ.)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 710 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 262 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
4 ตำแหน่ง
อ่าน 1740 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
2 ตำแหน่ง
อ่าน 1829 ครั้ง
1