กรมอนามัย
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตว์แพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1) ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา
2) ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์การอาหาร
3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบคุณภาพอาหาร น้ำ น้ำเสีย และเทคนิคการวิเคราะห์สารอาหารทางห้องปฏิบัติการ
5) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
6) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม
7) การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
8) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
9) การประเมินภาวะสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://anamai.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1