กองทัพเรือ
กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน
35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3. เพศชาย 1 อัตรา และเพศหญิง 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยลวด เย็บด้ายด้วยมือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปก แฟ้มประกาศนียบัตรต่างๆ ทำกล่อง ทำซองและแฟ้มเก็บเอกสาร
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. สอบทฤษฎี 2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : 1. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน 2. วิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ 20 คะแนน 4. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน 5. สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์ตัดสินในตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 4 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 1 อัตรา เพศหญิง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร (เพศชาย) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1 ของตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา (2) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร (เพศหญิง) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ของตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้http://www.admin.navy.mi.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1