กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนและบริหารจัดการสื่อสำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามตรวจสอบและรวบรวมประเด็นข่าวสารประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
5. ประสานข้อมูลและปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่กำหนด
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 60 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ 2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (รวม 40 คะแนน) (1) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (10 คะแนน) (2) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ (30 คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://ipthailand.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 5 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 968 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 872 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 614 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล)
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 525 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1055 ครั้ง
1