กระทรวงการต่างประเทศ
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 15000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ข้อปรนัย คะแนนเต็ม 110 คะแนน
- ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ภาษาอังกฤษ

ข้ออัตนัย คะแนนเต็ม 90 คะแนน
- ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการฐานข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : - รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://mfa.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1