กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานแปลและล่าม พนักงานสื่อสาร พนักงานโทรศัพท์ พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11280 - 10430 บาท
ประเภท : เทคนิค บริการ
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช. ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม เป็นเพศชายหรือเพศหญิงและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
2.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4.ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม
1.1ตรวจ แปล และเรียบเรียง ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่นภาษาไทยและ/หรือภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.2ทำหน้าที่ล่ามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3ช่วยเหลือในการตรวจ ถอด แปล ตีความและเรียบเรียงจากข้อความรหัสและ/หรือจากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.4เก็บ รวบรวม และบันทึกถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการทหารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
1.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการแปลและล่ามภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
1.6ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของนักวิชาการแปลและล่าม
1.7ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
2.1เข้าและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่าว
2.2เป็นพนักงานรับ - ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
2.3ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อต้านและตอบโต้ทางด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
2.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2.5ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ตำแหน่ง พนักงานโทรศัพท์
3.1เป็นพนักงานรับและต่อโทรศัพท์ (Operator)
3.2ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
3.3ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
3.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
4.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
4.2รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
4.3ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4.4ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
4.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ - ความรู้ทั่วไป - ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ - ความรู้ตามลักษณะงาน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

- ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

- สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล - บุคลิกลักษณะ - การใช้ความรู้ - ท่วงทีวาจา - ปฏิภาณไหวพริบ - ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.comm.rtaf.mi.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1