สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้
1. ทางคอมพิวเตอร์
2. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
7. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำ
และทันสมัย
2. ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้มีระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งาน
ของหน่วยงาน
3. ดำเนินการเขียนคำสั่งตามข้อกำหนด
ของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน
5. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพื่อให้ได้ระบบงานที่ตรงตามคุณลักษณะ
และความต้องการของหน่วยงาน
6. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบ
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบการทำงานของเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
7. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบ
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบการทำงานของเครื่องการติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
8. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์
ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษา
และคุ้มครองความปลอดภัย เว็บไซต์
และการป้องกันการก่ออาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์
9. ร่วมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน
10. ร่วมตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
11. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ การบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลและการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
12. ร่วมเขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
13. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความรู้ด้านระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ 2. ความรู้ด้านการประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล 3. ความรู้ด้านเขียนชุดคำสั่งข้อกำหนด ของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล 4. ความรู้ด้านทดสอบความถูกต้อง ของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง 5. ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน ประยุกต์และระบบข้อมูล 6. ความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน 7. ความรู้ด้านการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ 8. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 9. ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมินเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.moe.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1