มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์          
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
เงินเดือน : ๓๔,๐๐๐ บาท บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้าน Plant Breeding, Bioinformatics, Genetics, Molecular Biology, Computational Biology, Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) สมัยใหม่ ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี

ตำแหน่งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการวัชพืช พืชไร่ อารักขาพืช วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีและการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน เพื่อการผลิตพืชไร่และสรีรวิทยาของสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตำแหน่งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้าน Plant Breeding, Bioinformatics, Genetics, Molecular Biology, Computational Biology, Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) สมัยใหม่ ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี

ตำแหน่งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการวัชพืช พืชไร่ อารักขาพืช วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีและการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน เพื่อการผลิตพืชไร่และสรีรวิทยาของสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการและรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1