จังหวัดสุรินทร์
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.surin.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1