จังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานของจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
(3) ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของจังหวัดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัด
(6) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 -ความรู้ความสามารถทั่วไป -ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การประเมินครั้งที่ 2 - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -สอบข้อเขียน -สอบสัมภาษณ์

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.pathumthani.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1