กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพอื่ขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วใมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกาา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยอพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- สอบข้อเขียน แบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางาน จำนวน 70 ข้อ - การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น จำนวน 30 ข้อ
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

- ทักษะ
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
- พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจจะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะจากการสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://doe.go.th/phayao
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1