สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
เงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.sepo.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1