รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาจาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 9 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 130 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 116 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งแก้ไขนักวิชาการเงินและบัญชี,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.นักรังสีการแพทย์.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 111 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 108 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไท,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 598 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
1