สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และการลาออกจากราชการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานงานทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงานบำเหน็จความชอบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ
4. ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ 3. ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - พิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ - สมรรถนะ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ฯลฯ - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติต่องานราชการ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” และทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
2 ตำแหน่ง
อ่าน 640 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจา่กเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
11 ตำแหน่ง
อ่าน 458 ครั้ง
1