รายละเอียดประกาศ
 

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ แผนกขนส่ง กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้นหรือ ม.ปลาย (ม.3หรือ ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -รับวุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เท่านั้น
-เพศ ชาย/หญิง
-มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ด้านหนังสือราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 27พ.ย.58
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารทางราชการ
2.รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์
การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4.ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อาคารสถานที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย -ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) สอบวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารเรียนหลังไม้ (อาคาร3) โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2558

- ทักษะ
-ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ -ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
-การทำงานเป็นทีม -มนุษยสัมพันธ์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.wing2rtaf.net/wing2a/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1