ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมอนามัย 23 ชื่อตำแหน่ง
กรมชลประทาน 16 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ชื่อตำแหน่ง
กรมการจัดหางาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมโรค 7 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมการข้าว 6 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมการปกครอง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 ชื่อตำแหน่ง