ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 263 อัตรา
กรมการพัฒนาชุมชน 187 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร 134 อัตรา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 42 อัตรา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 36 อัตรา
กรมควบคุมโรค 33 อัตรา
กรมบัญชีกลาง 28 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 13 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12 อัตรา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 11 อัตรา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 อัตรา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 10 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 10 อัตรา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 9 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 8 อัตรา
สำนักงานประกันสังคม 7 อัตรา
กรมวิชาการเกษตร 6 อัตรา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 5 อัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 5 อัตรา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 อัตรา
กรมปศุสัตว์ 1 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา