ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 20 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 17 ชื่อตำแหน่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 ชื่อตำแหน่ง
กรมธนารักษ์ 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมอนามัย 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาที่ดิน 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมที่ดิน 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) 1 ชื่อตำแหน่ง