ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมเจ้าท่า 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมป่าไม้ 7 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมศุลกากร 1 ชื่อตำแหน่ง