ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมพลศึกษา 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมการขนส่งทางบก 4 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 3 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพากร 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง