ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 ชื่อตำแหน่ง
กรมพัฒนาที่ดิน 9 ชื่อตำแหน่ง
กรมพลศึกษา 8 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมราชทัณฑ์ 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมที่ดิน 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง