ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมศิลปากร 19 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 12 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต 9 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 7 ชื่อตำแหน่ง
กรมควบคุมมลพิษ 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมราชทัณฑ์ 3 ชื่อตำแหน่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ชื่อตำแหน่ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม 2 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง