ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมการแพทย์ 23 ชื่อตำแหน่ง
กรมทางหลวง 6 ชื่อตำแหน่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 5 ชื่อตำแหน่ง
กรมศุลกากร 4 ชื่อตำแหน่ง
กรมสรรพากร 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 ชื่อตำแหน่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 1 ชื่อตำแหน่ง
โรงพยาบาลปทุมธานี 1 ชื่อตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมสุขภาพจิต 1 ชื่อตำแหน่ง
กรมประมง 1 ชื่อตำแหน่ง