รายละเอียดประกาศ
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอน/การยื่นคำให้การหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การรวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ศาลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาด้านงานอุทธรณ์/การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว
1.3 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.4 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์/คำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.5 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดส่งคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการออกหนังสือชี้แจงและการนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อให้การรับทราบคำวินิจฉัย/คำสั่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องจะได้นำคำวินิจฉัย/คำสั่งไปดำเนินการด้านต่างๆ ต่อไปน
1.6 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น รวมทั้งการดำเนินคดีและเป็นพยานที่ศาลในคดีที่หน่วยงานราชการหรือคณะกรรมการถูกฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานมถ
1.7 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการจัดทำใบแต่งทนายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.8 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเพื่อจัดทำเป็นหนังสือรวมรายงานการประชุม หนังสือรวมคำวินิจฉัย/คำสั่ง หนังสือจำแนกคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ประจำปีปฏิทินในแต่ละปีสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.ipthailand.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1