รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือคามผิดละหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ (GFMIS) การบันทุกบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงินด้านสาธิต ตามระบบบัญชีกองทุนด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
วิธีการประเมิน : จังหวัดศรีสะเกษ จะทำการเลือกสรรโดยใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 1.1 ข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบภาค ค ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ตำกว่าร้อละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.sisaket.m-society.go.th/wp-content/uploads/2016/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1