รายละเอียดประกาศ
 

กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : (ทดสอบข้อเขียน)

- ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเกษตร 2.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : (ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์)

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : - ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้ง 2 ด้านจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.qsds.go.th/newqsds/file_news/1623.pdf
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1