ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
.
✳️ โดยเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแบบสอบถาม ให้เลือกหน่วยงานจากการกด drop down list ดังนี้
.
✔️ประเภทหน่วยงาน เลือก "ส่วนราชการ"
✔️สังกัด เลือก "ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี"
✔️หน่วยรายงานข้อมูล เลือก "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"
หรือท่านสามารถดูวิธีการใช้งานแบบสอบถามฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/6bc9bba5
.
(*) ทั้งนี้ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank หรือสแกน QR Code ตามภาพ
🗓️ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 ธันวาคม 2566

พิมพ์ข่าวนี้