ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย จะดำเนินการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566
ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://drive.google.com/drive/folders/18b33esuftTcsBhau9fKA_D63mLF0HP_M?usp=sharing
พิมพ์ข่าวนี้