ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil) ประจำปี 2565
หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ทั้งนี้ หากต้องการค้นหาในเอกสารแนบที่เป็นไฟล์ pdf แนะนำให้ผู้สมัครสอบ ตรวจหารายชื่อผ่านเมนู ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ ก่อน แล้วจึงนำเลขประจำตัวสอบที่ได้ ไปค้นหาในเอกสารแนบประกาศดังกล่าว
(การค้นหาในไฟล์ pdf ด้วยตัวอักษรไทย อาจค้นหาไม่สำเร็จ)

พิมพ์ข่าวนี้