Update! ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

Website รับสมัครสอบ
https://job3.ocsc.go.th
 
(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App  เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)
พิมพ์ข่าวนี้