ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะดำเนินการสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
พิมพ์ข่าวนี้