ตัวอย่างสถานที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายละเอียดในเอกสารแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK

ตัวอย่างสถานที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- โรงพยาบาล

- สถานพยาบาล

- คลินิก / ห้องแลป

- หมอพร้อม Station เว็บไซต์ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

- ห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 เว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

- หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชน

หมายเหตุ เอกสารแสดงผลตรวจต้องรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข


เอกสารแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ชื่อ – สกุล ผู้รับการตรวจ

- วันที่ตรวจ

- ผลการตรวจ

- ชื่อ – สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมายเหตุ ผู้สอบต้องนำเอกสารแสดงผลตรวจมาแสดงคู่บัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ
 

(กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ม ที่มุมขวาด้านบนของ App 
เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)

พิมพ์ข่าวนี้