ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นควรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้

เว็บไซต์ข่าวทุนในพระราชานุเคราห์ของมูลนิธิ https://www.princess-it.org/th/scholarship/

1. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
   ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย
   ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน
   สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech
   และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2. ขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
   ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
   ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน
   สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu
   และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
พิมพ์ข่าวนี้