ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้

1. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
   ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
   ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน
   สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu
   และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

2. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์
   ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี
   สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd
   และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3. รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
   ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน
   สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu
   และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
พิมพ์ข่าวนี้