e-Exam Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. e-Exam ประจำปี 2563 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว ที่ http://job2.ocsc.go.th 
พิมพ์ข่าวนี้