การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เว็บไซต์รับสมัครทุน >>> http://scholar2.ocsc.go.th
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ  และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้
1. ทุนเล่าเรียนหลวง  จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 55 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ  จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวน 3 ทุน
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  จำนวน 1 ทุน

http://scholar2.ocsc.go.th

 
พิมพ์ข่าวนี้