Update สอบภาค ก. 63!!! ประกาศสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่ https://ocsc5.thaijobjob.com/ 
พิมพ์ข่าวนี้