ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ให้นำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มงานบริหารการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือทางโทรสาร 02 547 1346 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามกำหนดเวลา สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในครั้งนี้


รายละเอียดคลิกที่นี่

พิมพ์ข่าวนี้