ทำงานให้ราชการ เงินเดือนเริ่มที่เท่าไหร่?


รายละเอียดแรกบรรจุแต่ละคุณวุฒิคลิกที่นี่


สิ่งที่ควรทราบ
  1. กรณีได้รับการบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญ อาจได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราแรกบรรจุได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว3 ปี 2555 รายละเอียดคลิกที่นี่
      - ต้องการศึกษารายละเอียดเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ คลิกที่นี่

  2. ในระบบพนักงานราชการใช้คำว่า "ค่าตอบแทน" แทนคำว่าเงินเดือน
      - ต้องการศึกษารายละเอียดค่าตอบแทนของระบบพนักงานราชการ คลิกที่นี่

  3. รายละเอียดเงินเดือนของลูกจ้าง คลิกที่นี่
...
พิมพ์ข่าวนี้