ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า....

     1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

     2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบภายในปีการศึกษาที่กำหนดไว้หลังหนังสือรับรองการสอบผ่านฯ

     3. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่รับสมัครนั้น ไปยื่นใบสมัครสอบโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย

     4. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ให้ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการสมัครสอบก็สามารถแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

     5. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ.  ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
พิมพ์ข่าวนี้