ผู้เข้าสอบโปรดทราบ....

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนให้ผู้เข้าสอบทราบว่า การดำเนินการสอบของ ก.พ. มีระเบียบและวิธีการที่รัดกุมมาก ไม่มีทางช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8711 เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้นั้นตามกฎหมายต่อไป

พิมพ์ข่าวนี้