สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องรู้ก่อนเข้าสอบภาค ก. ของ ก.พ.

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ที่มักจะกำหนดไว้ในระเบียบการสอบทุกครั้ง ได้แก่

 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ
 2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารประจำการ ฯ
 3. กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าสอบจะต้องติดตามและถือปฏิบัติจากประกาศที่เกี่ยวกับระเบียบสอบในครั้งนั้นๆ
พิมพ์ข่าวนี้