เส้นทางเข้าสู่ราชการ และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

   อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย

หลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

   ดำเนินการโดยยึดหลัก ดังนี้
     - ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
     - ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่ง
     - ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
     - บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และหน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ

   โดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย

วิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

   การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
     - การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไป หรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว
     - การคัดเลือกบรรจุ ดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือ ได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น
   วิธีการดำเนินการสรรหาที่กล่าวถึงนั้น ก.พ. อาจเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้

หน่วยงานดำเนินการ

   สำนักงาน ก.พ.
     - จะดำเนินการสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป (หรือที่นิยมเรียกกันว่า "ภาค ก.") ผู้ที่ได้รับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนดให้เข้ารับราชการโดยคัดเลือกบรรจุ) โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://job.ocsc.go.th ต่อไป
     - สำหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัช ฯลฯ นั้น สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานจากส่วนราชการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://job.ocsc.go.th หรือ เว็บไซต์ของส่วนราชการนั้นๆ

   ส่วนราชการ
     - เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (หรือที่นิยมเรียกกันว่า "ภาค ข") และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (หรือที่นิยมเรียกกันว่า "ภาค ค.") เมื่อมีตำแหน่งว่าง
     - เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดเป็นวุฒิคัดเลือก โดยส่วนราชการจะประกาศรับสมัครทั่วไป และประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งระบบจะส่ง e-mail ให้แก่บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
พิมพ์ข่าวนี้