คำถามที่สอบถามบ่อย

ค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้ทั้งหมด 3 รายการ

หัวข้อคำถาม :
ต้องการแก้ไขหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. ต้องทำอย่างไร
คำถาม :
ต้องการแก้ไขหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. ต้องทำอย่างไร
คำตอบ :
แบบฟอร์มและรายละเอียด <<< คลิกที่นี่ >>>

วิธีการพิมพ์ และการขอแก้ไขหนังสือรับรองฯ <<< คลิกที่นี่ >>>

1. กรณีมายื่นด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคําร้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภายหลังจากที่สอบผ่านแล้ว (ถ้ามี) พร้อมใบคําร้องที่กรอกข้อมูลการสอบแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีข้อขัดข้องใดๆ สํานักงาน ก.พ. จะนําใบคําร้องไปตรวจสอบและแก้ไขให้โดยจะแจ้งผลในภายหลัง

2. กรณีมอบอํานาจ ให้แนบหนังสือมอบอํานาจและใบคําร้องของผู้มอบอํานาจที่กรอกข้อมูลการสอบแล้วพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภายหลังจากที่สอบผ่านแล้ว (ถ้ามี) ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีข้อขัดข้องใดๆ สํานักงาน ก.พ. จะนําใบคําร้องไปตรวจสอบและแก้ไขให้โดยจะแจ้งผลในภายหลัง

3. กรณียื่นทางไปรษณีย์ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภายหลังจากที่สอบผ่านแล้ว (ถ้ามี) พร้อมใบคําร้องที่กรอกข้อมูลการสอบแล้ว ใส่ซองส่งไปที่ กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ทั้งนี้   สำนักงาน ก.พ. จะไม่ดำเนินการแก้ไข กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ภายหลังการสมัครสอบ


หัวข้อคำถาม :
ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย
คำถาม :
ถ้าสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว แต่ทำหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก. หาย จะติดต่อขอรับใหม่ได้อย่างไร
คำตอบ :
ผู้สอบผ่านฯ ตั้งแต่ 2540 เป็นต้นไป ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทาง Mobile Application “JOB OCSC” ทั้งระบบ Android และ iOS โดย Log in ด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ กรณียังไม่เป็นสมาชิก ให้กด “สมัครสมาชิก” (ฟรี) ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของตนเองก่อน และเมื่อ Log-In เข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนูเลือกหัวข้อ “หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ

2. ช่องทางเว็บไซต์  http://job.ocsc.go.th  หัวข้อ “การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.” โดย Log in ด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ กรณียังไม่เป็นสมาชิกให้กด “สมัครสมาชิก” (ฟรี) ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของตนเองก่อน และเมื่อ Log-In เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ “คุณมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ จำนวน ...x... ฉบับ


หัวข้อคำถาม :
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี
คำถาม :
อยากทราบว่า หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มีอายุกี่ปี
คำตอบ :
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. มิได้ระบุวันที่หมดอายุไว้ สามารถใช้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ตลอดไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า