คำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ 1. 23 22 24 72 18 17 19 ...
1. 52
2. 55
3. 57
4. 62

ข้อ 2. 2 4 8 3 9 27 4 16 64 ...
1. 5
2. 10
3. 20
4. 25

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ข้อ 3. ถ้า 7 * 8 = 78
        และ 3 * 7 = 55
        จงหาค่าของ a * 3b
1. a2 + 9b2
2. 2a + 6b2
3. 2a + 9b2
4. 3a2 + 9b

ข้อ 4.
        จงหาค่าของ B เมื่อค่าของ C = 5 ทั้งนี้ อักษรทุกตัวแทนค่าตัวเลขตั้งแต่ 0 - 9
1. 6
2. 7
3. 8
4. 9

ข้อ 5. เมื่อผลการสอบออกมาพบว่า นทีได้คะแนนเฉลี่ย 4 วิชา คือ 79 คะแนน แต่เมื่อประกาศผลวิชาที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนทีเพิ่มเป็น 82 อยากทราบว่า นทีได้คะแนนดิบเท่าไรในวิชาที่ 5 ทั้งนี้ ทุกวิชามีคะแนนเต็มเท่ากัน
1. 82
2. 90
3. 94
4. 96

ข้อ 6. ปรีดาถีบจักรยานมาตามถนนในซอย ๆ หนึ่งได้ระยะทาง 30 ฟุตในนาทีแรก 33 ฟุตในนาทีที่สอง และ 36 ฟุตในนาทีที่สาม เขาถีบจักรยานในอัตราทำนองเดียวกันนี้ไปเรื่อย ๆ อยากทราบว่า ซอยนี้มีความยาวกี่หลา ถ้าเขาใช้เวลาในการถีบจักรยาน 5 นาที
1. 60
2. 75
3. 138
4. 180

คำสั่ง ตั้งแต่ข้อ 7 ถึงข้อ 9 ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ จาก เงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณา ข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ

เงื่อนไข
-  ความพอใจที่จะทำงานให้ดีขึ้นจะมาจากแรงจูงใจของบุคคล
-  แรงจูงใจบางส่วนมีอิทธิพลเพียงทำให้บุคคลต้องการคงอยู่ในหน้าที่การงาน แต่ไม่มีอิทธิพลทำให้บุคคล พอใจที่จะทำงานให้ดีขึ้น
-  เงินเดือนและสวัสดิการ มีส่วนช่วยทำให้บุคคลพอใจที่จะปฏิบัติการงานตามหน้าที่
-  ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีส่วนช่วยทำให้บุคคลพอใจที่จะทำงานให้ดีขึ้น
-  บุคลากรอาจมีความต้องการแตกต่างกัน บางคนการได้รับการยอมรับนับถือก็ทำให้พอใจในการทำงาน ให้ดีขึ้น แต่ความพอใจของคนบางคนยังต้องดูว่าได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถหรือไม่
-  ปัญหาในองค์กรส่วนใหญ่ คือ ปัญหาการด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้ง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการ จัดผลตอบแทนค่อนข้างสูง

ข้อ 7.
ข้อสรุปที่ 1องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรให้เขาพอใจที่จะทำงาน ให้ดีขึ้น ถ้าสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนที่เขาพอใจ
ข้อสรุปที่ 2แม้บุคลากรมีความต้องการแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยบุคลากรต่างก็มีแรงจูงใจที่ เหมือนกันในความต้องการคงอยู่ในหน้าที่การงาน
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 8.
ข้อสรุปที่ 1นอกจากแรงจูงใจแล้ว สิ่งที่มีอิทธิพลที่ทำให้บุคลากรพอใจที่จะทำงานให้ดีขึ้น ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ ในองค์กรด้วย
ข้อสรุปที่ 2สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาการด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์กร ก็คือตัวบุคลากรในการทำงานนั้นเอง
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ข้อ 9.
ข้อสรุปที่ 1สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรพอใจที่จะทำงานให้ดีขึ้น มีมากกว่าเงินเดือน สวัสดิการและการมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ข้อสรุปที่ 2แต่อย่างไรก็ตาม การให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็มีอิทธิพล ต่างจาก การให้เงินเดือนและสวัสดิการ
1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด คือดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
4. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

คำสั่ง ตั้งแต่ข้อ 10 – 12 ให้ศึกษาและทำความเข้าใขกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ ความเข้าใจจากข้อมูลนั้น ๆ เป็นหลักในการทำตอบ


ข้อ 10. ค่าของ X มากกว่าค่าของ Y
1. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องและเป็นจริงตามข้อมูล
2. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นจริงตามข้อมูล
3. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถสรุปได้จากข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
4. ถ้าข้อสรุปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อมูลเลย

ข้อ 11. K มีค่าประมาณ 2,111 พันล้านบาท
1. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องและเป็นจริงตามข้อมูล
2. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นจริงตามข้อมูล
3. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถสรุปได้จากข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
4. ถ้าข้อสรุปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อมูลเลย

ข้อ 12. ไม่สามารถหาค่าของ P ได้ ถ้าไม่ทราบค่าของ Q
1. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องและเป็นจริงตามข้อมูล
2. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นจริงตามข้อมูล
3. ถ้าข้อสรุปนั้นเกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถสรุปได้จากข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
4. ถ้าข้อสรุปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อมูลเลย

คำสั่ง จงอ่านข้อความหรือบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

        เด็กจะเห็นเพื่อนเป็นศัตรูของความสนุกสนาน เพื่อนมาแย่งเล่น (การเล่นในอดีต เช่นรีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า เพื่อนคืออุปกรณ์การ จึงต้องรู้จักเอาใจเพื่อน ไม่เช่นนั้นเพื่อนไม่เล่นด้วย) จึงไม่อยากคบเพื่อน ทำให้ขาดทักษะทางสังคม เพราะเด็กอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ บางคนอ้างว่า การเล่นเกมออนไลน์ หรือ chat พูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพื่อน ซึ่งมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริง

ข้อ 13. ใจความสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. การเล่นของเด็ก
2. การเล่นเกมส์ออนไลน์
3. การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
4. การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

ข้อ 14. “สาร” ที่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนคืออะไร
1. การละเล่นมีบทบาทต่อเด็ก
2. การเล่มเกมออนไลน์มีโทษต่อเด็ก
3. การดำรงสังคม ทำได้ด้วยการละเล่นในอดีต
4. การพูดคุย หรือ chat เป็นวิถีของสังคมออนไลน์

ข้อ 15. ถ้าเด็กเล่นแต่เกมออนไลน์ คาดคะเนได้ว่า สังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร
1. เป็นสังคมต่างคนต่างอยู่
2. เป็นสังคมที่มีความขัดแย้งสูง
3. เป็นสังคมที่พัฒนาช้า ผู้คนไม่ร่วมมือกัน
4. เป็นสังคมที่ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Directions: Choose the word or phrase that completes the sentence correctly or that has the same meaning as the underline word.

ข้อ 16. My boss ________ for being late when he arrived half an hour after me. What a rude person!
1. pulled my leg
2. told me off
3. fooled around
4. turned his blind eye

ข้อ 17. Due to the court injunction, many projects in the Map Ta Phut industrial estate are ______.
1. in demand
2. off record
3. off base
4. in limbo

ข้อ 18. This car is luxurious but _____ expensive. We really can’t afford it.
1. prohibitively
2. incidentally
3. negatively
4. alternatively

Directions: Choose the underlined word or phrase of each item that is ungrammatical

ข้อ 19. Beijing’s spats with Washington is not to be ignored, yet neither are they game changing
1. is
2. ignored
3. yet
4. changing

ข้อ 20. General reference maps include basic information, such continents, countries, rivers, cities, and other features.
1. reference maps
2. information
3. such continents
4. features

ข้อ 21. The Energy Ministry is pressing by environmental and ethnic minorities advocacy groups not to set up a neutral body to organize public scrutiny of a hydro-power dam project inside Burma on the Salween River.
1. is pressing
2. not to set up
3. to organize
4. inside Burma

Directions: Read the following passages and choose the best answer.

                Herbal medicines enjoy a good reputation due to diverse positive factors including efficacy and a general risk of low or even no toxicity. This seems to assure a therapeutic benefit without and associated risks. Is it then necessary to do toxicity testing on all herbal drugs, specially those with long-documented clinical use? The opinions are divided and even W.H.O. says that regulatory intervention may not be needed in the case of a drug with long traditional use and no reported side effects unless some new observations warrant it (WHO, 1991). In most countries, however, varying amounts of safety data have to be generated regarding the safety of a herbal drug. The amount may vary from country to country.
                An additional cause of safety concern in herbal drugs is the possibility of the presence of contaminants (e.g. aflatoxins), pesticide residue, etc., which may produce toxic symptoms totally unrelated to the pharmacological activity of the herbal drug (De Smet, 1991)
                The toxicological risk can be evaluated by animal experiments. Extrapolation to man is complex but is generally possible on the basis of animal data so generated and the acceptance or rejection of the risk of a product depends on balancing this against its utility of value
                The basic pattern of toxicity studies with various classes of compounds is essentially similar. The goal of toxicology studies is to provide the information necessary to judge the safety of a product. In all toxicological experiments there is an obvious need to exaggerate dose, study chemical administration over long periods and to employ routes of administration intended for human use in addition to other routes.

ข้อ 22. The phrase “regulatory intervention” refers to _______.
1. new observation
2. toxicity testing
3. the report on the side effect
4. the assurance of a 5therapeutic benefit

ข้อ 23. “Extrapolation” can be replaced by _____________.
1. estimation
2. experiment
3. utility
4. rejection

ข้อ 24. _________ is NOT a safety concern for herbal drugs.
1. Toxicity
2. Pharmacological activity
3. Presence of contaminants
4. presence of pesticide residues

ข้อ 25. The last paragraph mainly discusses __________.
1. toxicity studies
2. the safety of a product
3. the study of chemical administration
4. the similarity between various classes of compounds