ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การเรียงประโยค

จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ
 
ข้อ 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
1) เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบทันที
2) สารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นสารพิษอันตราย แต่แตกต่างกันที่อันตรายมากหรือน้อยกว่ากัน
3) สารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังนี้  ทางปาก ทางผิวหนัง และโดยการหายใจเข้าไป 
4) อาการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมี และอาการที่แสดงออกจะแตกต่างกัน

ข้อ 2. ข้อความใดเป็นลำดับที่  2
1) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
2) วิธีการคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญ
3) คัดเลือกหาคำตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด 
4) และต้องมีการวางกรอบความต้องการสำหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า 

ข้อ 3. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4 
1) เนื่องจากสังคมวิทยาเป็นวิชาที่กำลังมีผู้สนใจศึกษากันมาก 
2) คณะกรรมการได้เลือกจัดทำศัพท์สาขาสังคมวิทยาเป็นลำดับแรก  
3) และเผยแพร่ให้ผู้ใช้ได้เข้าใจความหมายของศัพท์และนำไปใช้ได้ถูกต้องด้วย 
4) คณะกรรมการจึงเห็นว่าสมควรจะทำคำอธิบายศัพท์ควบคู่ไปกับการบัญญัติศัพท

ข้อ 4. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1) ควรกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้ง 
2) การเข้านอนขณะท้องหิว หรืออิ่มเกินไปจะรบกวนการนอน
3) ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเหลี่ยงโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพราะจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมน
4) อาหารเย็นควรเป็นข้าว ผัก ที่มีรากเป็นลำต้นใต้ดิน ถั่วต่าง ๆ อาหารเหล่านี้ช่วยในการนอนหลับ

ข้อ 5. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1) ในฐานะผู้สร้างหรือผู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
2) วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ 
3) รวมทั้งการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
4) วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกยุคทุกสมัย

ความเข้าใจภาษา
ข้อ 6. การพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น บางองค์กรอาจพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นมาจากบุคคลภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก  หรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร  แต่ผู้บริหารระดับอาวุโสขององค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร และที่ปรึกษาจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ข้อความนี้เน้นความสำคัญเรื่องใด
1) รูปแบบการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร
2) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร
3) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร
4) หน้าที่ของคนในองค์กรในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร

ข้อ 7. เนื่องจากภาษาทุกภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม  ประกอบกับผู้พูดภาษาต่างกันมีโอกาสได้หยิบยืมภาษาของกันและกันด้วย... 
ข้อความต่อจากข้อความนี้ควรจะเป็นข้อความใด 
1) จนกระทั่งกลายเป็นภาษาเดียวกัน
2) เพราะภาษามีลักษณะคล้ายคลึงกัน
3) โดยไม่สามารถแยกจากกันได้ชัดเจน
4) จึงทำให้ภาษาโดยทั่วไปมีลักษณะผสม

ข้อ 8. รัฐบาลจะออกมาตรการบังคับจำกัดการทิ้งขยะและส่งเสริมการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  รวมทั้งออกกฎหมายอำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สาระสำคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด 
1) การลดจำนวนขยะ
2) การนำขยะมาใช้ประโยชน์
3) การใช้ประโยชน์จากของที่มีอยู่
4) การจูงใจให้รักษาสภาพแวดล้อม

ข้อ 9. หลักฐานการใช้จารึกภาษามอญนั้นจำกัดบริเวณอยู่เฉพาะตัว ไม่อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มชนซึ่งใช้ภาษามอญในอาณาจักรหริภุญชัยจะเป็นกลุ่มชนที่สืบต่อการใช้ภาษามอญมาจากกลุ่มชนทางแถบภาคกลางของประเทศไทยด้วยหรือไม่  เพราะยังไม่เคยพบจารึกบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน
ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
1) อาณาจักรหริภุญชัย คือ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
2) ยังไม่เคยพบจารึกภาษามอญในแถบภาคกลางของประเทศไทย 
3) บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเคยมีกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญอาศัยอยู่ 
4) กลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญย้ายจากบริเวณภาคกลางของประเทศไทยไปยังอาณาจักรหริภุญชัย

ข้อ 10. ความเที่ยงธรรม คือ ความไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเป็นธรรม ความชอบธรรม คือ ความถูกต้องไม่ผิดระเบียบ แบบแผน ศีลธรรม หรือ กฎหมาย
ข้อความใดใช้คำ “เที่ยงธรรม” หรือ “ชอบธรรม” ได้ถูกต้องตามความหมาย
1) ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม
2) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความชอบธรรม
3) ผู้ปกครองควรปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ในปกครองอย่างชอบธรรม
4) เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความเที่ยงธรรม 

ข้อ 11. คำบางคำนอกจากจะมีความหมายโดยตรงแล้ว ยังมีความหมายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อใช้คำในความหมายโดยนัย คำนั้น ๆ จะหมายถึงสิ่งอื่นที่มิใช่ความหมายประจำคำ
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ
1) คำที่มีความหมายประจำคำ  อาจมีความหมายโดยนัยด้วย
2) ความหมายที่เพิ่มขึ้นของคำ ๆ หนึ่ง ถือได้ว่าเป็นความหมายโดยนัยของคำๆ นั้น
3) คำหนึ่งคำ จะมีทั้งความหมายที่เป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยเสมอ
4) ความหมายของคำซึ่งเป็นที่เข้าใจกันของกลุ่มบุคคล ถือว่าเป็นความหมายโดยนัยของคำๆ นั้น

ข้อ 12. เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ จึงกำหนดในบทเฉพาะกาลให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีอยู่เดิมพ้นจากตำแหน่ง และให้เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้อสรุปใดถูกต้อง
1) ข้อกำหนดในบทเฉพาะกาลจะใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
2) สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3) เมืองพัทยากำลังปรับโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครอง
4) บทเฉพาะกาลเป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดการจัดระเบียบทางการปกครอง

ข้อ 13. การที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเท่านั้น หากแต่จะมีผลสะท้อนกลับสู่ตัวผู้แก้ปัญหาเองด้วย คือ ได้เพิ่มประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น
ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด
1) แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของปัญหา 
2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้แก้ปัญหา 
3) ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผล
4) เสนอแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด

ข้อ 14. การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาติดต่อกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจระดับใด ให้นำใบลาเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง
1) การกำหนดครั้งของวันลาไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนวันลา
2) การลาครั้งหนึ่งหมายถึงการลาที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน
3) การลาทุกครั้งต้องเสนอใบลาขึ้นไปตามลำดับของผู้มีอำนาจทุกชั้น
4) ผู้มีอำนาจอนุญาตในการลาแต่ละระดับมีอำนาจอนุญาตจำนวนวันได้ไม่เท่ากัน

ข้อ 15. เบาหวานมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ขาดอินซูลินและชนิดที่มีอินซูลินไม่เพียงพอหรือมีการดื้อต่ออินซูลิน เบาหวานเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเมื่อร่างกายเกิดภาวะการดื้อต่ออินซูลินที่ตนเองสร้างขึ้น จะทำให้ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินมากขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปรกติ เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ที่ผลิตอินซูลินเกิดความผิดปรกติทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด
1) ชนิดของโรคเบาหวาน 
2) สาเหตุของโรคเบาหวาน
3) ผลจากการขาดอินซูลิน
4) ภาวะการดื้อต่ออินซูลิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
อุปมาอุปไมย
คำสั่งจงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1. – 4. ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด
ข้อ 16. คน : อาหาร : : ? : ? 
1) ต้นไม้ ปุ๋ย
2) ดิน  หญ้า 
3) น้ำ ราก
4) ใบ  กิ่ง

ข้อ 17. เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง : : ? : ? 
1) ข้าว เกลือ
2) น้ำเชื่อม  น้ำตาล
3) นม  ขนม
4) น้ำปลา  ซีอิ๊ว

ข้อ 18. สะใภ้ : พี่ : : ? : ? ?
1) ย่า  ปู่
2) อา  เขย
3) ลุง  พ่อ
4) ป้า  หลาน

ข้อ 19. ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?
1) ครู นักเรียน
2) ละคร นักแสดง 
3) แพทย์ พยาบาล
4) ชำนาญ เชี่ยวชาญ

ข้อ 20. ความร้อน : ไฟ : : ?
1) ความมุ่งมั่น ความอดทน
2) ความเกียจคร้าน ความฟุ่มเฟือย
3) ความสำเร็จ ความพยายาม
4) ความปลอดภัย ความประมาท

การสรุปความจากภาษา
คำสั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณา ข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ แล้วทำตอบลงในกระดาษคำตอบ โดยยึดหลักในการทำตอบดังนี้

เงื่อนไข สำหรับข้อ 21 – 25
- พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ำกัน
- ขนมที่ทั้งสามคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกันตามลำดับข้างต้น
- กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู
- อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย
- มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว
- ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู

ข้อ 21.
ข้อสรุปที่ 1 กุลวิทย์ซื้อทองหยอด
ข้อสรุปที่ 2 อิทธิไม่ได้ซื้อถั่วตัด
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 22.
ข้อสรุปที่ 1 พีระพลซื้อทองหยอด
ข้อสรุปที่ 2 มีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียว
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 23.
ข้อสรุปที่ 1 อิทธิซื้อทองหยอด
ข้อสรุปที่ 2 ฝอยทองเป็นขนมที่กุลวิทย์ซื้อ
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 24.
ข้อสรุปที่ 1 ขนมที่อิทธิซื้อ คือ ข้าวตู และ ฝอยทอง
ข้อสรุปที่ 2 ขนมที่กุลวิทย์ซื้อ คือ ถั่วตัด และ ทองหยอด
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 25.
ข้อสรุปที่ 1 พีระพลซื้อฝอยทองเหมือนอิทธิ
ข้อสรุปที่ 2 อิทธิและพีระพลซื้อขนมหมดกันทั้งสองชนิด
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 26.
ข้อสรุปที่ 1 G > C
ข้อสรุปที่ 2 C < A
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 27.
ข้อสรุปที่ 1 F < E
ข้อสรุปที่ 2 B > G
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 28.
ข้อสรุปที่ 1 A < D
ข้อสรุปที่ 2 G > A
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 29.
ข้อสรุปที่ 1 B < D
ข้อสรุปที่ 2 A + B > C
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ข้อ 30.
ข้อสรุปที่ 1 E < G
ข้อสรุปที่ 2 B = D
1) ตอบ 1
2) ตอบ 2
3) ตอบ 3
4) ตอบ 4

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อนุกรม
คำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
ข้อ 31. 2500 625 250 175 160 …
1) 125
2) 139
3) 145
4) 157

ข้อ 32. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 …
1) 11
2) 23
3) 121
4) 441

ข้อ 33. 12 13 16 14 15 36 16 17 …
1) 64
2) 49
3) 46
4) 42

ข้อ 34. 3 14 7 45 15 124 31 …
1) 160
2) 252
3) 315
4) 378

ข้อ 35. 1/3 , 5/3 , 9/15 , 25/27 ...
1) 53/81
2) 53/75
3) 57/81
4) 57/75

โจทย์คณิตศาสตร์
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 1. – 4. แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
ข้อ 36. ถ้า a = 2b และ c = 2a ดังนั้น a + b + c มีค่าเท่ากับข้อใด
1) 3b
2) 4b
3) 6b
4) 7b

ข้อ 37. ถ้า x > y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็นความจริง
1) mx < my
2) mx > my
3) (x + m) > (y + m)
4) (x – m) > (y – m)
ข้อ 38. เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร
1) 120
2) 132
3) 140
4) 168

ข้อ 39. พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
1) 23
2) 25
3) 33
4) 35

ข้อ 40. พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 1/3ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง
1) 160
2) 172
3) 184
4) 190

การวิเคราะห์ข้อมูล
คำสั่ง ให้ศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ความเข้าใจ จากข้อมูลนั้น ๆ เป็นหลักในการทำตอบ
สำหรับข้อ 41 – 45


ข้อ 41. ในปี 2549 มีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน ประมาณร้อยละเท่าไรของการผลิตรถบรรทุกโดยรวม
1) 10
2) 19
3) 47
4) 54

ข้อ 42. ในปี 2549 มีการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปี 2548 ประมาณกี่คัน
1) 13,200
2) 17,700
3) 20,100
4) 24,400

ข้อ 43. ในปี 2548 อัตราส่วนของการผลิตรถบรรทุกน้อยกว่า 5 ตัน ต่อรถบรรทุก 5 – 10 ตัน ต่อรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน มีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนข้อใดมากที่สุด
1) 2 : 1 : 3
2) 3 : 2 : 6
3) 4 : 2 : 7
4) 8 : 5 : 12

ข้อ 44. การผลิตรถยนต์โดยรวมในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณร้อยละเท่าไร
1) 9
2) 11
3) 13
4) 15

ข้อ 45. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) ในปี 2549 มีการผลิตรถยนต์นั่งประมาณ 1 ใน 4 ของการผลิตรถยนต์โดยรวม
2) ในปี 2548 – 2549 มีการผลิตรถกระบะรวมประมาณร้อยละ 83 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
3) ในปี 2548 มีการผลิตรถกระบะมากกว่า 1 ตัน เป็นจำนวนประมาณ 552 เท่าของการผลิตรถกระบะน้อยกว่า 1 ตัน
4) ในปี 2549 การผลิตรถโดยสารมากกว่า 10 ตันและการผลิตรถกระบะน้อยกว่า 1 ตัน มี อัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี - โท)
Conversation
Instructions: Select the most appropriate choice for each item.
Interviewer: Good afternoon, please have a seat.
Interviewee: (1) _________.
Interviewer: How are you doing?
Interviewee: I’m fine, thank you.
Interviewer: (2) _________?
Interviewee: No, sir, I had no trouble at all.
Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________?
Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.
Interviewer: Any post-graduate degrees?
Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________.
Interviewer: How about your (5) _________?
Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

ข้อ 46. (1) _________.
1) Yes, please
2) Thank you
3) With pleasure
4) Sit down, please

ข้อ 47 (2) _________?
1) What is the problem at your office
2) Did you like the office you worked
3) Was there any problems at the office 7
4) Did you have any trouble finding us

ข้อ 48 (3) _________?
1) hobbies
2) private life
3) previous experience
4) educational background

ข้อ 49 (4) _________.
1) didn’t finish
2) dropped out in 1998
3) earned a degree
4) took a break

ข้อ 50 (5) _________?
1) previous job
2) post education
3) work experience
4) other qualifications

Vocabulary
Instructions: Fill in the blank.
ข้อ 51. The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting.
1) visit
2) enter
3) attend
4) report

ข้อ 52. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.
1) risk
2) threat
3) danger
4) warning

ข้อ 53. If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software.
1) plan
2) advise
3) afford
4) arrange

ข้อ 54. Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs.
1) sounds
2) versions
3) patterns
4) instruments

ข้อ 55. Will you accept a credit card or do you prefer _______?
1) cash
2) bank
3) coins
4) money

Structure
Instructions: Choose the correct answer.
ข้อ 56. Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year.
1) expects
2) is expect
3) expected
4) is expected

ข้อ 57. Quality control is performed _______ every stage of our company’s production.
1) at
2) to
3) with
4) from

ข้อ 58. Tom was ___________ shocked when he saw the news that his son was injured in the accident.
1) complete
2) completed
3) completely
4) completeness

ข้อ 59. As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ contributed to our success.
1) who
2) which
3) where
4) whose

ข้อ 60. An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu.
1) suffer
2) to suffer
3) suffering
4) was suffered

ข้อ 61. The purpose of this letter is to _____.
1) return the printers that have been used
2) ask for a technician and order more printers
3) stop the order of ten printers and choose another model ith
4) complain that the printers are not the model specified in the brochure

ข้อ 62. What is NOT the problem of the one – week trial printer?
1) It puts ink spots on the paper.
2) The paper sticks in the printer.
3) Some functions do not work well.
4) The printer was not delivered on time

ข้อ 63. The word “frequent” (in line 6) means _____.
1) clear
2) often
3) serious
4) broken

ข้อ 64. What happened after the technicians had tried to repair the printer?
1) The printer was fixed.
2) The problems were not solved.
3) The technicians ordered new printers.
4) The printer was sent back to New Printech Company.

ข้อ 65. Which of the following statements is TRUE?
1) Ms. Joan wanted to get a refund from New Printech Company.
2) Ms. Joan asked the printer company to send a technician to fix ten printers.
3) Ms. Joan wanted to get the brochures and the price list of new model of printers.
4) Ms. Joan ordered the wrong model of ten printers and wanted to change the order.


ข้อ 66. This passage is mainly about _____.
1) why advertising can become a big business
2) the techniques of advertising for different groups of people
3) how governments support the advertising of certain products
4) the techniques, means and regulations of advertising business

ข้อ 67. Advertising is used for _____.
1) employing famous film stars
2) creating rules and regulations
3) choosing certain groups of people
4) calling public attention to a product or service
ข้อ 68. The word “approve” (in line 11) means _____.
1) apply
2) accept
3) prevent
4) improve

ข้อ 69. Advertisements can reach people through many ways such as _____.
1) some products and services
2) television, radio and billboards.
3) some countries and specific areas
4) codes of conduct, rules and regulations

ข้อ 70. Which of the following statements is NOT mentioned as a way governments deal with advertisements?
1) They set rules for advertisers to follow.
2) They do not allow certain products to be advertised
3) They limit specific display areas for some advertisements.
4) They promote the advertisers that make exaggerated claims.

ตัวอย่างข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี - โท)
ข้อ 71. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้รักษาราชการแทน
1) มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
2) สามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้
3) เหตุในการมีผู้รักษาราชการแทนมาจากกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
4) เป็นการรับมอบอำนาจมาจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 72. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นกฎหมายที่มุ่งวางหลักประกันความเป็นธรรมทั้งด้าน สารบัญญัติและวิธีสบัญญัติในการพิจารณาทางปกครอง
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) หลักฟังความทุกฝ่าย เป็นหลักสารบัญญัติ
2) หลักการให้เหตุผลในคำสั่งทางปกครอง เป็นหลักวิธีสบัญญัติ
3) หลักการพิจารณาอุทธรณ์สองชั้น เป็นหลักสารบัญญัติ
4) หลักเจ้าหน้าที่ผู้แสวงหาข้อเท็จจริง เป็นหลักวิธีสบัญญัติ

ข้อ 73. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐนำผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ถือว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใด
1) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
2) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน