ค้นหางานราชการ


ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 111 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 ตำแหน่ง
อ่าน 32 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 16 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
25 ตำแหน่ง
อ่าน 15 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 24 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 18 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 39 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
14 ตำแหน่ง
อ่าน 36 ครั้ง
ค้นเฉพาะ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 53 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 48 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 98 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 119 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 150 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 62 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 53 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 308 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 237 ครั้ง
ค้นเฉพาะ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
7 ตำแหน่ง
อ่าน 297 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 305 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.3)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 334 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 221 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวส.)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 270 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 ตำแหน่ง
อ่าน 429 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
10 ตำแหน่ง
อ่าน 921 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 479 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,โรงพยาบาลกุดชุม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 160 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบทรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 166 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบทรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรขนากลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 68 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบทรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 102 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 75 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 289 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1189 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 594 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 245 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 71 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 34 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
11 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 37 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 55 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 188 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานนิติกร
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 118 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 275 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 203 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 370 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 135 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
15 ตำแหน่ง
อ่าน 143 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
59 ตำแหน่ง
อ่าน 159 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 377 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 193 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 276 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
6 ตำแหน่ง
อ่าน 289 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
7 ตำแหน่ง
อ่าน 232 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 400 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 275 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 155 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 166 ครั้ง
ค้นเฉพาะ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 246 ครั้ง
ค้นเฉพาะ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 ตำแหน่ง
อ่าน 327 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
20 ตำแหน่ง
อ่าน 1093 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 208 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติราชการ จ.สระแก้ว)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 298 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 325 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 746 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ วิศวกรโยธา นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 409 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 683 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 685 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 1108 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 683 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
หน่วยงาน : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 692 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร,โรงพยาบาลสมุทรสาคร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 226 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานการเงินแบะบัญชี และพนักงานสื่อสาร คนพิการ(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 ตำแหน่ง
อ่าน 392 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1525 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 459 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบทรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 455 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบทรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
10 ตำแหน่ง
อ่าน 684 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 482 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 (สวศ.)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 811 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 565 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 124 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กองทัพอากาศรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า พนักงานแปลและล่าม ช่างเครื่องสื่อสาร ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรศัพท์ พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ
หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
11 ตำแหน่ง
อ่าน 396 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 477 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมพลศึกษารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 346 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมพลศึกษารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 842 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 1984 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่เริ่ม : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 145 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่เริ่ม : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 379 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 140 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
15 ตำแหน่ง
อ่าน 717 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 417 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
6 ตำแหน่ง
อ่าน 1489 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1249 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะจิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (คณะสหเวชศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 114 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 1199 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
25 ตำแหน่ง
อ่าน 3194 ครั้ง
1 2