ค้นหางานราชการ


ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 189 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 83 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 27 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 59 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 33 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 34 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 50 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 48 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 58 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 47 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5 ตำแหน่ง
อ่าน 52 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6 ตำแหน่ง
อ่าน 124 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 96 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4 ตำแหน่ง
อ่าน 26 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 71 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 87 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 95 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 46 ครั้ง
ค้นเฉพาะ องค์การสะพานปลารับสมัคร รัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
หน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 34 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
20 ตำแหน่ง
อ่าน 199 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
35 ตำแหน่ง
อ่าน 123 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
13 ตำแหน่ง
อ่าน 177 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 66 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 154 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 218 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา,โรงพยาบาลมะการักษ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 79 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 104 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 81 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 77 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 49 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 220 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 62 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 211 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 139 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมมลพิษรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 375 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 159 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 277 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 240 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ประติมากรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 65 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 200 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง มัณฑนากรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 97 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 72 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (ชาย)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 35 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 38 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 31 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร - นาง)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 47 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน - พระ)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 39 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประติมากรรม)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 44 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 36 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 32 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 74 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 106 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบานและแผน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 198 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 81 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 54 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 41 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 72 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 40 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 63 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 220 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9 ตำแหน่ง
อ่าน 128 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 42 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5 ตำแหน่ง
อ่าน 59 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี)
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 33 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 32 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างหล่อ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 22 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 28 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 25 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างประณีตศิลป์ (ด้านช่างศิราภรณ์)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 25 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์)
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 55 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 58 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 62 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 109 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักโบราณคดี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 30 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักโบราณคดี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 25 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักโบราณคดี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 31 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักโบราณคดี
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 30 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 89 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 66 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 59 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 60 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 70 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 109 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมศิลปากร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 47 ครั้ง
ค้นเฉพาะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)รับสมัคร พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ4
หน่วยงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
400 ตำแหน่ง
อ่าน 1059 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 98 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 165 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6 ตำแหน่ง
อ่าน 151 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 64 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง
อ่าน 58 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 61 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6 ตำแหน่ง
อ่าน 116 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง
อ่าน 203 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง
อ่าน 93 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
7 ตำแหน่ง
อ่าน 147 ครั้ง
1 2