ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 56 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 35 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯลฯ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 123 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 134 คน  
ค้นเฉพาะ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 524 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 175 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 193 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 260 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 195 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
1 2 3 4 5 6