ค้นหางานราชการ

ย่อ/ขยาย

ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 242 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 38 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 27 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
3 อัตรา
อ่าน 7 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 11 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 33 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 19 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
3 อัตรา
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 9 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 15 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 43 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 27 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 77 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
12 อัตรา
อ่าน 121 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 115 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกร
หน่วยงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
6 อัตรา
อ่าน 123 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์
หน่วยงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
3 อัตรา
อ่าน 70 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ, ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, ช่างซ่อมเครื่องยนต์
หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
8 อัตรา
อ่าน 122 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 103 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 286 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 116 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 163 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 184 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
8 อัตรา
อ่าน 249 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 86 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 171 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
6 อัตรา
อ่าน 150 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 231 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 98 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย. จนท.บริหารทั่วไป, พนักงานบริการ
หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 426 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 217 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 101 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 326 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 163 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 158 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 345 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1357 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 79 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 204 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 163 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 163 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 อัตรา
อ่าน 236 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 141 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 905 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1404 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 421 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568
1 อัตรา
อ่าน 1080 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 1369 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 อัตรา
อ่าน 1513 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 476 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 361 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 371 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
40 อัตรา
อ่าน 1076 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 443 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 31 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 473 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 521 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1551 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 521 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 338 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1281 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 521 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 1850 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1086 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
13 อัตรา
อ่าน 660 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
9 อัตรา
อ่าน 842 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 377 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
164 อัตรา
อ่าน 2246 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตำแหน่ง นักจัดการกองทุน (สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 406 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิศวกรการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
134 อัตรา
อ่าน 1983 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 946 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 574 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรับสมัคร พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 563 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 372 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 367 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 455 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 348 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สคว.)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 879 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจา่กเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 377 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
12 อัตรา
อ่าน 801 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 586 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
12 อัตรา
อ่าน 979 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมบัญชีกลางรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักบัญชี
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
2 อัตรา
อ่าน 585 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
40 อัตรา
อ่าน 735 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 อัตรา
อ่าน 570 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
6 อัตรา
อ่าน 818 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าว
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
28 อัตรา
อ่าน 844 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
5 อัตรา
อ่าน 1102 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักการข่าว (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
40 อัตรา
อ่าน 1105 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักการข่าว
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
140 อัตรา
อ่าน 2637 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.8)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1423 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
10 อัตรา
อ่าน 601 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 661 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1562 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1271 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 846 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมการเงินกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1289 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงบประมาณกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1444 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
1 อัตรา
อ่าน 1427 ครั้ง
1 2 3