ค้นหางานราชการ


ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 128 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยนครพนมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 54 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 74 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 73 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 82 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสถิติ (ป.ตรี),นักวิชาการสถิติ (ป.โท),นักวิชาการสาธารณสุข,เศรษฐกร (ป.ตรี),เศรษฐกร (ป.โท),นักวิชาการเผยแพร่,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
77 ตำแหน่ง
อ่าน 585 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 165 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 106 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 92 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 500 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 303 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
50 ตำแหน่ง
อ่าน 663 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 297 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
100 ตำแหน่ง
อ่าน 410 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการปกครองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
50 ตำแหน่ง
อ่าน 977 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 114 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 129 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 101 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จังหว้ดอ่างทองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : จังหว้ดอ่างทอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 156 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 333 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 121 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 125 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
6 ตำแหน่ง
อ่าน 87 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 74 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักร
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 57 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
13 ตำแหน่ง
อ่าน 107 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมประมงรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 685 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 77 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 72 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 79 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 90 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 93 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 84 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 84 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 105 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 95 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 112 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 166 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
30 ตำแหน่ง
อ่าน 433 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 321 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 282 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเทศสหการปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 333 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 274 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 334 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสุรินทร์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 121 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรครับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 151 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 266 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 101 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 293 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 128 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 366 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัยากรบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 273 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 125 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 110 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 292 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 276 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 330 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 103 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 143 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 312 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 177 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 310 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.8) (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 457 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 266 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 165 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 171 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 162 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 185 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 335 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 248 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 186 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 116 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 117 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 207 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 168 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 834 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 284 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 362 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 515 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
12 ตำแหน่ง
อ่าน 377 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 341 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 390 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมชลประทานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 507 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 127 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 102 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 122 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
10 ตำแหน่ง
อ่าน 770 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (หน่วยการคลัง โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 201 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 557 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 230 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 174 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 255 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 159 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 175 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
5 ตำแหน่ง
อ่าน 339 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 205 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 173 ครั้ง
1 2